1. Genesis ar+ application is administered by Foundation of Little Foot (in Polish: Fundacja Małych Stópek; referenced as „Administrator” further in this document) based in Szczecin, Poland (address: Świętego Ducha 9 street, Szczecin, Poland, 70-205)

2.Genesis ar+ mobile application (referenced as „Application” further in this document) doesn’t deal with collecting, storing or processing of personal data in the meaning of applicable law.

3.The user of Application doesn’t share personal data while downloading or using Application.

4.The app needs camera permission to scan targets, allowing you to invoke 3D objects and videos in augmented reality.

5.Administrator of Application doesn’t collect any personal data without the user’s permission. Only non-personal information is collected such as demographic data and data related to Application usage. Such non-personal data is collected automatically.

6.Automatically collected data doesn’t allow unambiguous user identification.

7.Automatically collected data may be used by Administrator to improve quality of services provided, in particular in case of Application errors. In such situation automatically collected data will contain information necessary to troubleshoot an error and may include information about user’s mobile device at the moment of error occurrence like device status or geophysical location.

8.Automatically collected data can’t be updated or removed.

10.Administrator reserves all rights of changing or modifying current Privacy Policy at any moment, based on its sole discretion. The users of Application will be notified about such changes as they occur.

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Adoptuj Życie:
1.Administratorem aplikacji Genesis ar+ jest Fundacja Małych Stópek (zwana dalej „Administratorem”), z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 9.

2.Aplikacja mobilna Genesis ar+ (zwana dalej „Aplikacją”) nie umożliwia zbierania, gromadzenia, przetwarzania danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

3.Użytkownik Aplikacji nie udostępnia swoich danych osobowych podczas pobierania i użytkowania Aplikacji.

4.Aplikacja potrzebuje zgody na aparat, w celu zestkanowania targetów, pozwalających wywołać obiekty 3D oraz filmiki w rozszerzonej rzeczywistości.

5.Administrator Aplikacji nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieposiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie.

6.Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

7.Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

8.Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

9.Twórcy Aplikacji zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, modyfikacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. O wspomnianych zmianach, użytkownicy Aplikacji będą informowani na bieżąco.